ΒΙΒΛΙΟ – Ασφαλίσεις Περιουσίας Εμπορικών Κινδύνων & Διακοπής Εργασιών

50.00

Category:

Description

Ασφάλιση Περιουσίας & Διακοπής Εργασιών

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ                                                                  

 Α. Το «τρίγωνο της πυρκαγιάς και οι γενικές αιτίες της πυρκαγιάς

Β.Η σχέση μεταξύ έναρξης της πυρκαγιάς, των κινδύνων εξάπλωσης της

και του «πυροθερμικού» φορτίου

Γ. Εξάπλωση θερμότητας πυρκαγιάς

Δ. Κτήρια πολλαπλής χρήσης

Ε. Βασικές αιτίες ζημιών από πυρκαγιές

 1. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                           

Α.  Ορισμοί/Ερμηνεία λέξεων σύμφωνα με τους κανονισμούς Πυροπροστασίας

(Ο περί Πυροπροστασίας Νόμος 2003)

Β.  Κίνδυνοι πυρκαγιάς από υλικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία

Γ. Κίνδυνοι πυρκαγιάς οικοδομικών υλικών

Δ. Μέθοδοι πυροπροστασίας, πυρανίχνευσης και πυροσβεστικές υπηρεσίες

Ε. Μέθοδοι προστασίας δωματίων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer Rooms)

 1. Z. Μέθοδοι προστασίας από κεραυνό

    

 1. ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥΣ                                         

Α.  Έκρηξη

Β.  Θύελλα/Καταιγίδα και πλημύρα

Γ. Διάρρηξη νερού από σωληνώσεις

Δ. Καθίζηση (Subsidence)

Ε. Διαρροή συστήματος Sprinklers

Ζ. Πρόσκρουση με οποιοδήποτε όχημα ή ζώο

Η. Αεροσκάφη

Θ. Οχλαγωγία και πολιτικές αναταραχές

Ι.   Κακόβουλη Ζημιά

Κ.Τρομοκρατικές πράξει

ΚΛΟΠΗ                                                                   

Α.      Κίνδυνοι Κλοπής

Β.    Χαρακτηριστικά είδη κλοπών

Γ. Επιθεωρήσεις κινδύνων κλοπής

Δ. Φυσική ασφάλεια – πόρτες, παράθυρα και περίμετρος

Ε. Είδη και χρήση συστημάτων συναγερμού

Ζ.  Άλλοι μέθοδοι προστασίας

 

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (1) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ                                       

Α.  Ασφάλιση Πυρός και Ειδικών Κινδύνων

Β.  Είδη περιουσίας που μπορούν να ασφαλιστούν

Γ.  Ορισμοί ασφαλιστηρίου, όροι και εξαιρέσεις

Δείγμα Ασφαλιστηρίου Πυρός και Ειδικών Κινδύνων

 

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (2) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ            

Α.    Συνηθισμένες Ρήτρες που εφαρμόζονται στα ασφαλιστήρια περιουσίας

Β.     Βάση διευθέτησης απαιτήσεων

Γ. Ασφάλιση σε Πρώτης Απώλεια (First Loss), Κυμαινόμενη (Floating) και Καθολική (Blanket)

 

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 2. A. Ασφάλιση Χρημάτων

Β. Ασφάλιση Εμπορευμάτων υπό Διαμετακόμιση

Γ. Ασφάλιση Κλοπής

Δ. Ασφάλισης Θραύσης Υαλοπινάκων

Ε. Ασφάλιση Εγγύησης Πίστεως (Fidelity Guarantee)

ΣΤ. Ασφάλιση «Κατά Παντός Κινδύνου»

    

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Μέρος 1)                                                                  

Α. Η ανάγκη για και λειτουργία της Ασφάλισης Διακοπής Εργασιών

Β. Κύκλος Εργασιών (Turnover) και ασφαλισμένο Μικτό Κέρδος (Gross Profit)

Γ. Υπολογισμός του ασφαλισμένου Μικτού Κέρδους (Insured Gross Profit)

Δ. Άλλες βάσεις ασφάλισης Δ.Ε

Ε. Ειδικοί Κίνδυνοι και επαγγέλματα

ΣΤ. Περίοδος Αποζημίωσης

 

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Μέρος 2)                                                                  

Α. Όροι και ρήτρες ασφαλιστηρίου Δ.Ε

Β. Ασφαλιστικοί κίνδυνοι και προσφερόμενες επεκτάσεις της βασικής κάλυψης

Γ. Επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενων κινδύνων (Business Contingency Plan)

Δείγμα Ασφαλιστηρίου Διακοπής Εργσιών

 

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (1)

Α.   Κύριοι στόχοι της επιθεώρησης κινδύνων

Β.  Χρήση των επιθεωρήσεων κινδύνων και έκθεσης Δ.Ε

Γ.  Μέγιστη Υπολογιζόμενη Απώλεια (ΜΥΑ) (Estimated Maximum Loss)

 

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1                                                                                                                                   

Α.      Κριτήρια κινδύνων

Β. Εφαρμογή και χρήση ασφαλιστικών όρων στις αποφάσεις αξιολόγησης κινδύνων

Γ. Θεωρία της τιμολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων

Δ. Μέθοδος υπολογισμού ασφαλίστρων

Ε.  Κύριοι παράγοντες αξιολόγησης κινδύνων

ΣΤ. Επιπτώσεις των ΜΥΑ και των ορίων αποδοχής κινδύνων

Ζ. Παρεκκλίσεις από το πρότυπο προφίλ κινδύνων

Η. Διαδικασίες ανανεώσεων ασφαλιστηρίων

 

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ –

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ                                                                                                                                        

Α.      Διαδικασία απαιτήσεων και χρήσης εντύπων απαιτήσεων

Β.Υπολογισμός και διευθέτηση απαιτήσεων υλικών ζημιών

Γ. Χρήσης της φόρμουλας του ασφαλιστηρίου Δ.Ε για διευθέτηση απαιτήσεων