Ασφαλιστικό Δίκαιο

50.00

Category:

Description

Ασφαλιστικό Δίκαιο

1  Το Δίκαιο και τα νομικά συστήματα

Εισαγωγή

Α     Ταξινόμηση του Δικαίου

Β.     Το Κυπριακό Δίκαιο

Γ      Θέσπιση νομοθεσίας

Δ      Χαρακτηριστικά του Κυπριακού Δικαίου

Ε      Το Ενωσιακό Δίκαιο

Στ    Τα Κυπριακά Δικαστήρια

Ζ      Πολιτική Δικονομία

Η     Εξώδικη επίλυση διαφορών

Θ     Το δικηγορικό επάγγελμα

2  Νομική Προσωπικότητα

Εισαγωγή

Α     Διάφορες κατηγορίες προσώπων

Β     Νομικά πρόσωπα

Γ      Εταιρείες

Δ      Συνεταιρισμοί

3  Το Δίκαιο των Αστικών Αδικημάτων

Εισαγωγή

Α     Η φύση του αστικού αδικήματος

Β     Ταξινόμηση των αστικών αδικημάτων

Γ      Παράνομη επέμβαση

Δ      Αμέλεια

Ε      Οχληρία

Στ    Ο κανόνας στη Rylands v. Fletcher

Ζ      Παράβαση θέσμιου καθήκοντος

Η     Ευθύνη εργοδότη

Θ     Ευθύνη κατόχου ακίνητης ιδιοκτησίας

Ι       Ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα

Κ     Δυσφήμηση

Λ      Γενικές υπερασπίσεις σε αστικά αδικήματα

Μ     Παραγραφή

Ν     Θεραπείες

4  Το Δίκαιο των Συμβάσεων

Εισαγωγή

Α     Τύποι συμβάσεων

Β     Συνομολόγηση συμβάσεων

Γ      Όροι σύμβασης

Δ      Ελαττωματικές συμβάσεις

Ε      Αποδέσμευση από τη σύμβαση

Στ    Θεραπείες για παράβαση σύμβασης

Ζ      Ενοχικός δεσμός

Η     Εκχώρηση

Θ         Ερμηνεία συμβάσεων

5  Αντιπροσωπεία

Εισαγωγή

Α     Το δίκαιο της αντιπροσωπείας

Β     Τα καθήκοντα του αντιπροσώπου

Γ      Τα δικαιώματα του αντιπροσώπου

Δ      Η πληρεξουσιότητα του αντιπροσώπου

Ε      Σύμβαση με τρίτους

Στ    Λύση της αντιπροσωπείας

6  Σύναψη Ασφαλιστικής Σύμβασης

Εισαγωγή

Α     Σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης – γενικές αρχές

Β     Ασφαλίσιμο συμφέρον

Γ      Η εξέλιξη του δικαίου του ασφαλίσιμου συμφέροντος

Δ      Η δημιουργία ασφαλίσιμου συμφέροντος

Ε      Η εφαρμογή ασφαλίσιμου συμφέροντος

7  Απόλυτη Καλή Πίστη

Εισαγωγή

Α     Ψευδείς παραστάσεις

Β     Καθήκον αποκάλυψης

Γ      Παράβαση της καλής πίστης

8  Εγγυητικές Διαβεβαιώσεις και άλλοι όροι, άκυρες και παράνομες συμβάσεις,

κοινή και σύνθετη ασφάλιση

Εισαγωγή

Α     Εγγυητικές διαβεβαιώσεις και άλλοι όροι

Β      Άκυρες και παράνομες ασφαλιστικές συμβάσεις

Γ      Κοινή και σύνθετη ασφάλιση

9  Εκχώρηση και διαμεσολάβηση στην ασφάλιση

Εισαγωγή

Α     Εκχώρηση και ασφάλιση

Β     Νομοθετική ρύθμιση του επαγγέλματος του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή

Γ      Κατηγορίες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

10  Υποβολή της απαίτησης

Εισαγωγή

Α     Ποιος μπορεί να υποβάλει απαίτηση δυνάμει ασφαλιστηρίου

Β     Γνωστοποίηση και απόδειξη απώλειας

Γ      Ερμηνεία ασφαλιστικών συμβάσεων

Δ.     Πρόκληση

11  Μέτρηση της απώλειας: η αρχή της κάλυψης

Εισαγωγή

Α     Έννοια της κάλυψης

Β      Το μέτρο της κάλυψης

Γ      Διαφοροποιήσεις στην αρχή της κάλυψης

Δ      Μέθοδοι παροχής της κάλυψης

Ε      Διάσωση και εγκατάλειψη

Στ    Πως επιδρά η πληρωμή απαιτήσεων στην κάλυψη του ασφαλιστηρίου

Ζ       Διακανονισμός των απαιτήσεων

Η     Φορολόγηση του ασφαλίσματος

12  Υποκατάσταση και Συνεισφορά

Εισαγωγή

Α     Υποκατάσταση

Β      Φύση της υποκατάστασης

Γ      Λειτουργία της υποκατάστασης

Δ      Πηγές των δικαιωμάτων υποκατάστασης

Ε      Διπλή ασφάλιση και συνεισφορά

Στ    Πότε προκύπτει συνεισφορά – οι κανόνες του Κοινού Δικαίου

Ζ      Λειτουργία της συνεισφοράς κάτω από το Κοινό Δίκαιο

Η     Η βάση της συνεισφοράς

Θ     Συμφωνίες της ασφαλιστικής αγοράς

Ι       Διεθνείς διαστάσεις