ΒΙΒΛΙΟ – Η Πρακτική της ανάληψης κινδύνων (Underwriting Practice)

50.00

Category:

Description

1 ΤΟ EΠΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Α Ιστορική αναδρομή
Β Γενικά περί εποπτείας
Γ Οι επιπτώσεις στη λειτουργία της ανάληψης κινδύνων

2. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Εισαγωγή
Α Κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας
Β Βεβαιότητα της σύμβασης
Γ Νομοθετικές επιρροές
Δ Ο κύκλος της ανάληψης κινδύνων
Ε Σημαντικά γεγονότα και τάσεις
Απαντήσεις στις ερωτήσεις

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Εισαγωγή
Α Εταιρικές στρατηγικές και στρατηγικές ανάληψης κινδύνων
Β Φυσικός και ηθικός κίνδυνος
Γ Κάλυψη ασφαλιστηρίου, όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί
Δ Ταξινόμηση, κατηγοριοποίηση και βελτίωση κινδύνων
Ε Κανάλια ανάληψης κινδύνων και διανομής
ΣΤ Παραχωρηθείσα εξουσιοδότηση
Ζ Διεθνείς εργασίες
Η Απάτη
Θ Συγχωνεύσεις και εξαγορές
Απαντήσεις στις ερωτήσεις

4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή
Α Έκθεση και απαιτήσεις
Β Σημασία των μέσων όρων
Γ Κοινά Μέτρα των μέσων όρων
Δ Κατανομή των δεδομένων
Ε Συχνότητα και δριμύτητα
ΣΤ Αρχές της πιθανότητας
Ζ Αναμενόμενη αξία απαιτήσεων
Η Ο νόμος των μεγάλων αριθμών
Θ Περιορισμοί των στατιστικών δεδομένων
Απαντήσεις στις ερωτήσεις

5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
Εισαγωγή
Α Κύρια στοιχεία του ασφαλίστρου
B Φλέγον κόστος και ανάλυση προοπτικών του κινδύνου
Γ Ερμηνεία δεδομένων απαιτήσεων
Δ Απαιτήσεις
Ε Διασύνδεση μεταξύ του τμήματος ανάληψης κινδύνωνκαι του τμήματος απαιτήσεων
ΣΤ Ο ρόλος του αναλογιστή
Ζ. Ανάλυση ανταγωνιστών
Η Άλλα δεδομένα κινδύνων
Απαντήσεις στις ερωτήσεις

6. ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ
Εισαγωγή
Α Μεμονωμένοι κίνδυνοι και μεμονωμένα συμβάντα
Β Συγκέντρωση κινδύνων και μοντελοποίηση καταστροφών
Γ Ο ρόλος της αντασφάλισης στον έλεγχο της έκθεσης
Δ Είδη αντασφάλισης και εφαρμογή τους
Ε Επικοινωνία μεταξύ ασφαλιστή και αντασφαλιστή
ΣΤ Άλλες μέθοδοι ελέγχου της έκθεσης
Απαντήσεις στις ερωτήσεις