ΒΙΒΛΙΟ – Πρακτική και διαχείριση ασφαλίσεων Ζωής

50.00

Category:

Description

Η αγορά
□ Η δομή της ασφαλιστικής αγοράς Ζωής.
□ Τα διάφορα είδη ασφαλιστών Ζωής.
□ Οι διάφοροι μέθοδοι μάρκετιγκ και τα κανάλια διανομής.
□ Οι μέθοδοι διεξαγωγής έρευνας αγοράς και διαφήμισης.

Οργάνωση
□ Οι τρόποι με τους οποίους γίνεται η διάρθρωση της διοίκησης ενός ασφαλιστή Ζωής.
□ Οι λειτουργίες κλειδιά ενός ασφαλιστή Ζωής.
□ Τα καθήκοντα του ελεγκτή και του διορισμένου αναλογιστή.
□ Ο ρόλος και η λειτουργία των συνδέσμων της αγοράς και των επαγγελματικών συνδέσμων.

Ρύθμιση
□ Η ρύθμιση των μακροπρόθεσμων εργασιών από το Τμήμα Εμπορίου
και Βιομηχανίας.
□ Η φύση και το περιεχόμενο των διαφόρων εγγράφων που
υποβάλλονται σύμφωνα με το νόμο.
□ Τα σχετικά θεσμικά χαρακτηριστικά του Νόμου Ασφαλιστικών
Εταιρειών 1982.
□ Τα περιθώρια φερεγγυότητας για ασφαλιστική Εργασία Ζωής.
□ Οι αρχές της φορολογίας ενός ασφαλιστή Ζωής.

Νέα εργασία
□ Τα είδη προϊόντων περιλαμβανομένων ωφελημάτων ανικανότητας και
η καταλληλότητά τους στην ικανοποίηση διαφόρων αναγκών.
□ Οι διαδικασίες νέας εργασίας που εφαρμόζονται από τους ασφαλιστές Ζωής.
□ Οι αρχές εκτίμησης του κινδύνου.
□ Ο σκοπός και η έκταση των όρων του συμβολαίου.

Διαχείριση
□ Οι διαδικασίες διαχείρισης μετά την έκδοση του συμβολαίου,
περιλαμβανομένων εκείνων οι οποίες έχουν σχέση με:
 την είσπραξη ασφαλίστρων
 τις απαιτήσεις
 τις εξαγορές
 τα συμβόλαια ελεύθερα περαιτέρω πληρωμών
 τα δάνεια
 τις εκχωρήσεις
 τη διακοπή συμβολαίων
 τις τροποποιήσεις.

Η χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας
□ Η έκταση, οι περιορισμοί και η εφαρμογή της επεξεργασίας
πληροφοριών σε όλες τις πτυχές της διαχείρισης, περιλαμβανομένης
εκείνης που σχετίζεται με νέα εργασία.

Αντασφάλιση
□ Η ανάγκη για αντασφάλιση και οι διάφορες μέθοδοι αντασφάλισης.